Документи/извештаји

Правилник о сукобу интереса у Музеју Крајине

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Музеју Крајине може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Захтев се подноси писмено слањем захтева:
1. поштом на адресу Музеј Крајине, ул. Вере Радосављевић бр.1, Неготин,
2. електронском поштом на e-mail muzejnegotin@gmail.com
Овде можете преузети формулар захтева
https://www.poverenik.rs/sr/приступ-информацијама/формулари.html
Музеј Крајине ће узети у разматрање и Захтеве који нису у горенаведеном облику.
Музеј Крајине је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су информације заправо захтеване.
За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, надлежна је:
Весна Станковић, телефон: 019/543-341, мејл: muzejnegotin@gmail.com, адреса: Вере Радосављевић бр. 1, Неготин, Музеј Крајине.
Захтев мора садржати: назив и адресу Музеја Крајине, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за подношење захтева као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Музеја Крајине дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Музеј Крајине ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Музеј Крајине је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести: 1) о поседовању информације, 2) стави му на увид документ који садржи тражену информацију, 3) изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Музеја Крајине.
Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, Музеј Крајине мора поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Музеј Крајине није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужан је да о томе, у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информација од јавног значаја.
Музеј Крајине ће обавестити тражиоца информације о времену, месту и начину на који ће му
информација бити стављена на увид, односно издати му копију документа који садржи тражену информацију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Музеја Крајине. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго време од времена које му је одредило надлежно лице Музеја Крајине. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Музеј Крајине неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
Ако Музеј Крајине одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Када Музеј Крајине не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.
Право на жалбу. Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу на одлуку Музеја Крајине (решење, закључак, обавештење у писаној форми) Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и у случају да Музеј Крајине на захтев не одговори у прописаном року, односно због „ћутања администрације“, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Накнада трошкова за увид у документ који садржи тражену информацију се не наплаћује, а у складу са чланом 17. Закона.

Поштанска адреса: Музеј Крајине, Вере Радосављевић бр. 1, 19300 Неготин
Број телефона: 019/543-341 или 545-072
Адреса за пријем електронске поште: muzejnegotin@gmail.com
Тачно место: Музеј Крајине, канцеларија директора, Вере Радосављевић, бр.1, 19300 Неготин